Friday, February 9, 2007

AFORISMA DIARIA [9-2-2007] 1

*) Kna’ar eskritor/a ka hakerek nain sira maka halibur fali realidade moris nian ne’ebé namlekar rungu-ranga, no nune’e tiha sira orna fali ho didiak iha palku moris nian. Agora, depende ba ita hanesan leitor/a sira atu intrepreta fali obra sira ne’e ho ita-nia interpretasaun rasik.

*) Poeta/lia nain nu’udar kantór fuan laran nian. Sira hananu, no kontinua hananu to’o sira lian mós maran. Dala barak, ema la rona. To'o sira mate tiha ona maka ema foin hakfodak buka atu hatene liu kona-ba sira.

1 comment:

bety said...

manu,nia renungan sira ne mesak furak.semoga manu selalu iha inspirasi setiap saat,dan selalu punya semangat untuk menuangkannya.
selamat.
puisinya berisi...............
waooooohhhhhhhhhhhhh