Thursday, February 8, 2007

AFORISMA DIARIA [8-2-2007]

*) Buat sasan ne’ebé iis dois, maski ita rai subar to’o iha ne’ebé deit, maibé loron ruma ema sei horon.

*) Kona-ba sasan hirak ne’ebé ha’u la hatene, diak liu ha’u nonok, taka ha’u-nia ibun, duke ha’u nakdedar an ko’alia, maibé laiha substansia ruma.

*) “Hanesan povu kiik, ami husu boot deit katak ulun boot sira sei la kari raihenek ba ami-nia matan.”, Tiu katuas ida hatete.

No comments: