Tuesday, December 14, 2010

AFORISMA DIARIA [14-12-2010]

*) Kuidadu ho ema sira mak iha ita-nia oin, mosu mai ho ibun mida-midar loos. Iha kotuk, sira konta ita aat di’ak, no fai ita to’o hun nian kedas.

*) Ita-nia konsiénsia buka bebeik atu hafuhu ita-nia hahalok di’ak no aat. Ita-nia konsiénsia la hasee ita ho hakilar, maibé buka atu habotu alias bisu-bisu de’it mai ita. Nia nu’udar juiz boot—tesi lia naban-naban, iha ita-nia viajen moris.

*) Buat hotu iha mundu ne’e ezije tebes atu iha balansu. Ne’e nu’udar lei naturál ida. Karik ita ulun-moruk, no barani atu hasoru lei ne’e, entaun ita mak sei hasoru nia konsekuensia. Ita mak sei tohar, no ita mak sei monu tidin kidun. Kuandu monu ona maka ita foin basa reen-toos, no foin arrepende. Se nune’e ona, entaun, ita keta duun-sala ba ema seluk.

*) Proverbiu ka lia murak sira iha lian oinoin iha mundu ne'e hariku tebes esensia literatura ita ema nian. Nu'udar riku soi. Ita mesti, hakarak ka lakohi, haloot halo didi'ak.

No comments: