Friday, August 7, 2009

ESPRESAUN POETIKA- LIXALMA MAUBERE

Alma mama malus
Alma nata bua
Alma lambe ahu
Tuba nia ain metin
Alma rai ida-ne’e nia na’in

O keta doko, o keta sama, o keta sunu
--
Agostu 2009

No comments: