Monday, January 21, 2008

AFORISMA DIARIA [21-1-2008]

[Agora mai fali iha Internet Cafe Global, Kaikoli. Ohin ha'u almosu iha Restorante Erli. Kleur ona maka ha'u la ba han iha restorante ne'e. Hasoru kolega sira: Abilio, Xico. Ami dada lia kona-ba filozofia, nst...]

*) Furak atu haree fali esensia analize psikolojika ho nia formula tuirmai:- I am OK, You are OK; -I am OK, You are not OK; -I am not OK, You are OK; -I am not OK, You are not OK.
Formula ida ne'e ajuda ita leno didiak ita-nia an, hodi nune'e ita, pelumenus, hatene ita-nia an ne'e se loos.

No comments: