Thursday, January 17, 2008

AFORISMA DIARIA [17-1-2008]


[Ha'u mai fali Internet Cafe Global, Kaikoli. Tuir loloos ha'u mai horiseik kalan, maibe la konsege mai tanba tempu maka la admiti. Amor, Apai, Zakia, no Bunga maka tula ha'u mai.]

*) Moris nu'udar viajen naruk ne'ebe ita hala'o. Dala barak ona maka ha'u hatete buat ne'e. Ita nu'udar viajante, ema la'o rai alias sole-salan. Durante viajen naruk ida ne'e, iha buat barak maka ita esplora. Furak atu refleta fali lia fuan poeta Ingles, T.S. Eliot nian ne'ebe hatete katak, "We shall not cease from exploration/And the end of all our exploring/will be to arrive where we started/And know the place for the first time//"

No comments: