Friday, March 16, 2012

ENTREVISTA HO ABS [LABEH, MARSU-2011]

Transforma Foin Sa’e Nia Hanoin Liu Husi Arte -Poema

Written by Aty

Wednesday, 16 March 2011 01:28

LABEH News

Atu transforma foin sa’e liu-liu jerasaun foun nia hanoin hodi bele priense no defende ukun an, Abé Barreto Soares forma grupu ki’ik nebe sei hanaran SIN ho objetivu atu rejiste kontra tentasaun no esforsu nebe halakon abut ka hun kultura nian.

Nia haktuir lia hirak ne’e wainhira fahe nia hanoin ba estudantes kursu lian ingles, administrasaun, journazlimu iha Edifiisu LABEH Kampun Baru Comoro.

Abé hateten atividade nebe halao iha NGO LABEH nia parte haksolok tebes tanba ho atividade ne’e nia bele fahe hanoin ruma no sentimentu ruma para oin sa bele priense no defende ukun an liu husi poema no muzika kultura nebe sira halo.

Nia haktete, hanesan jerasaun foun iha responsabilidade atu hatutan luta nebe ke hala’o tiha ona no jerasaun foun mak nudar defensor no priensedor independensia, se ita la halo ida ne’e, susar bo’ot mai ita.

Abé mos haktuir katak, nia parte halo kolaborasaun ho LABEH liu husi klass ekstra ba estudantes LABEH kuaze tinan 3 ona hodi orienta estudantes atu hamrik metin iha nia kultura no promove mos estudantes nebe iha talenta konaba poema.

“Hau haksolok tebes tanba iha ligasaun diak ho ONG LABEH hodi bele espresa hau nia hanoin liu husi poezia no muzika kultura ba maluk sira tomak tanba Timor ita hotu nian liu-liu jerasaun foun sira tenke estuda husi pasadu atu bele hakat ba oin ho neon nebe metin”,katak Abé.

Nia haklaken Grupu ki’ik oan ne’e mosu hanesan filtru ka forsa ida hodi orienta jerasaun foun sira katak Timor ne’e iha ninia pasadu, iha ninia hun no abut tanba se ita lahaburas ita nia abut ne’e ninia dikin no sanak sei namlaik.

“Maske jerasaun foun hetan influensa barak husi rai liur maibe labele haluha katak ita iha pasadu iha parte arte kultural hanesan tebe, bidu, likurai tanba nee iha ami nia muzika ami buka esplora buka hun lolos Timor nian maibe nakloke ho inflensa muzika Jazz, Bluss, pop no wainhira kahur malu sai furak liu,” nia hatutan.

Nia mensiona katak grupu refere sei buka kadi kakutak, kadi fuan ho arte, muzika no poezia tanba sira iha fiar katak lia fuan nudar buat kroat ida nebe bele tu’u ema nia fuan no kakutak atu halo mudansa no iha kapasidade ho kbiit bo’ot atu tranzmite hodi hakanek no hamaus ema nia fuan.

“Ami nakloke atu servisu ho se deit ho konseptu harmonia paz no dame hodi kolabora ho se deit nebe iha hanoin diak atu halo netik buat ruma ba povu no nasaun”, nia hatete.

No comments: