Tuesday, May 12, 2009

ESPRESAUN POETIKA LVHanesan ai matak sira maka presiza bee, rai bokur, loro-matan, no ar fresku atu lolo sira-nia dubun, moris, no lolo sira-nia dikin, no sanak; ha’u mós hanesan kosok oan ida presiza tebetebes ha’u-nia inan no aman sira no maluk sira seluk nia domin, atensaun, hodi nune’e ha’u bele sai boot daudaun, atu hala’o viajen moris ita ema nian ida ne’e, ne’ebé nakonu ho zig-zag.

No comments: