Tuesday, February 10, 2009

AFORISMA DIARIA [09-02-2009]

*)Segredu moris nian maka ita rai no falun metin sai nu’udar ai tarak ne’ebé tuu bebeik ita. Ita sempre sinti atrapalladu.

*) Loron ruma, sedu ka tarde, segredu nia iis dois ne'ebe ita falun metin sei fakar sai. Ema sei horon. Ema sei hakfodak. Ema sei bele bulak.

*)Esensia Poezia— poezia hanesan bainaka, gosta vizita beibeik ita. Ita keta baruk atu simu nia, no dada lia ho nia. Bainhira dada lia ho nia, ita nia neon no fuan sei naklole liután. Nia sei lori ita ba iha orizonte, no husik ita semo iha espasu imajinasaun nian ho livre.

*) Halai tama ba iha espasu poetiku ne’e nu’udar esforsu ida atu halai sees hosi realidade moris nian?

*) Buat sasan sira ne’ebé ha’u hakerek ne’e, ema barak hakerek tiha ona. Ne’e duni buat hirak ne’ebé ha’u hakerek ne’e laiha folin?

*) Labele ansi atu hala’o buat ida.

*) Ita hatutan de’it tradisaun ne’ebé iha tiha ona. Laiha buat foun. Buat hotu ne’e apenas resiklajen de’it.

*) Ha’u-nia kbiit maka ha’u-nia liafuan sira. Buat hotu imi bele hola hosi ha’u, maibé ha’u-nia klamar, ha’u-nia konsiensia maka ha’u sei la fa’an tun, fa’an sa’e.

*) Tanba sá maka ha’u sempre laiha dixiplina, no laiha laran badinas atu hala’o buat ruma tuir oráriu maka há’u trasa tiha ona?

*) Kada jerasaun iha vida sosiál-polítika-kulturál, etc sempre halo sala boot ida, no sala boot ne’e maka: lakohi buka atu aprende hosi istória.

[dada lia ho maluk Abílio B., Augusto B, no Aboli A. horiseik iha restorante Erli….]

No comments: