Thursday, January 22, 2009

ESPRESAUN POETIKA XXXI*) HA’U HAREE HA’U-NIA LALATAK RASIK

Ramelau,
Ha’u hakat ba hakbesik ó-nia bee lihun moos furak ida
Iha nia ninin ha’u haree ha’u-nia lalatak rasik molik hela

Ha’u-nia lalatak mai hasoru ha’u
Nune’e nia haktuir ai-nanoik ida maka naruk tebes
Kona-ba ha’u-nia abut nia musan
--
*) Poezia oan ne’e ha’u hakerek orijinalmente iha lia-indonézia iha tinan 1990 nia laran bainhira ha’u iha ona rai liur (Kanada) moris hanesan refujiadu polítiku ida. Ha’u konsege halo tiha ona poezia ne’e ba múzika, no ho maluk múziku sira seluk ami hananu múzika oan ne’e dalabarak ona iha ami-nia atuasaun muzikál sira. Ha’u foin dahuluk sa’e foho Ramelau iha loron 5, fulan-Jullu, tinan 2008 bainhira ba asisti maluk jornalista, Max Stahl nia serimonia kazamentu. Ha’u-nia mehi atu kanta múzika oan ne’e iha Ramelau tutun konsege realiza duni iha momentu ne’ebá. Imajen foho Ramelau ne’e ha’u hasai ho ha’u-nia kamera dijitál bainhira ha’u atu fila ona hosi Hatubuilico ba Maubisse.

1 comment:

Aquarius.vinte três said...

Ramelau

Aku melangkah mendekati telagamu yg jernih
Dari pinggirnya kumelihat sendiri bayanganku yg telanjang

Bayanganku menghampiriku
Lantas ia bercerita tentang sebuah kisah yg amat panjang
Tentang akar bijiku.

nota:
-ha'u hatene tradusaun ne'e lahanesan ona ho nia orijinál, maibé ha'u koko tradús tuir ha'u nia versaun.

-poizia ne'e fo hanoin fali ha'u ba Ebiet nia múzika ida ne'ebé nia dehan:aku mencoba berkaca di atas air, kumelihat wajahku yg tua dan keriput, namun aku tetap tertawa,dst, dst...