Thursday, December 18, 2008

ESPRESAUN POETIKA XX

RETRATU SIDADE DILI IHA TEMPU UDAN

Rai tarutu, no rai mós lakan
Sidade hakfodak

Udan boot mós tau
Baleta sira sulan metin
Bee nalihun tun-sa’e

Labarik foin sa’e sira
halimar udan-laran
Duni malu tun-sa’e
Duni mós sira-nia mehi
---
18 Dezembru 2008

No comments: