Friday, August 8, 2008

ESPRESAUN POETIKA IV

IHA PALÁSIU GOVERNU NIA OIN

Iha-ne’e, uluk, ami hamrik, hasa’e ita-nia bandeira
Iha-ne’e, uluk, ami hamrik, hananu ita-nia inu

Iha ne’e, ohin, ita hamrik,
hakruuk ba sira ne’ebé lakon
Iha-ne’e, ohin, ita hamrik,
promete, hatutan sira-nia mehi
--
Agostu 2008

DOM BOAVENTURA

Surik nia losu, surik nia foti aas,
ain nia tuba metin

Ita mós tebe, ita mós bidu,
ita mós haklalak,
“keta sama ami neon, keta bobar ami fuan, keta sobu ami lisan!”
---
Agostu 2008


IHA FOTOGRAFIA BOOT NICOLAU LOBATO NIAN IDA NIA OIN
(versaun badak)

Tetaplah bersinar meski setiap kali kita tesungkur”
NELSON MANDELA

Ba rai lulik ida-ne’e, ba rai kmanek ida-ne’e, nia fó nia fuan, nia fó nia aten, nia fó nia neon

Nia--ita-nia mestre,
nia—ita-nia mata-dalan,
hatudu naroman.
La’o no husik hela ita,
ho otas nurak,
La’o no rai hela ba ita,
liafuan murak:
“A nossa victória é a questão do tempo!”
--
Agostu 2008

ITA-NIA OAN, ITA-NIA JERASAUN

Ita rua hamutuk, hamosu matan-fulun
Ita rua hamutuk, hamosu tee-rohan
Ita rua hamutuk, haklaken knananuk domin
---
Jullu 2008

1 comment:

Celso Oliveira said...

Belun poeta Abe.
Hau laran ksolok tebes lê poezia nebe belun hakerek. Hotu-hotu mesak furak, hotu-hotu representa "valor artístico" ema Timor nian nebe merese hau nia respeitu (ou ita hotu nia respeitu).
Hau nunka husik, nein loron ida atu lê poezia nebe belun hakerek.

Ita nia poeta nebe iha tempu uluk, hanesan Borja da Costa, hakerek i hakilar, hodi sira nia liafuan konsege muda buat barak iha Timor.

Hakuak bo'ot ba belun,

Celso