Friday, August 17, 2007

AFORISMA DIARIA [17-8-2007]

[TT Akait... Foin almosu iha Erli. Hasoru Quim no Max Sthal. Ami dada lia lubuk ida kona-ba panorama politika TL nian.. Ha'u toma nota lubuk ida kona-ba idea sira ne'ebe mosu...]

*) Moris ne'e hanesan lalenok. Hamnasa ba mundu, no mundu mos sei hamnasa ba o. Maibe dala ruma bainhira ita hamnasa, mundu la hamnasa ba ita. Tanba sa? Ne'e tanba lalenok ne'e estraga ona ka rahun ona karik.

*) Hanesan oan sira, ita mesti hakru'uk ba ita-nia inan ho aman sira. Sira kole tebes duni hodi kous ita sai hosu Nai Maromak nia kadunan, no lori ita mai husik ita iha abad laran ida ne'e. Sira haksolok ita buras, lolo ita-nia sanak no dikin, no rani iha fatin-fatin.

*) Sensu komun ita presiza tebes hodi halo analize ba lalaok mundu nian ne'ebe nakonu ho mutin ho metan...

*) Iha moris ita presiza halo 'jig-jag' maka barak bainhira ita nani iha mota laran realidade nian. Se ita tuir deit korente bee nian, entaun bee sei lori ita, no halo ita mout tama ba bee kidun, no bainhira ita kontra bebeik korente bee nian, ita sei rahun....

*) Buka atu iha korajen hodi sai rebelde iha o-nia moris, maibe sai rebelde ida ne'ebe iha kauza ne'ebe justu, razoavel no iha benefisiu ba ema barak. Husik ba, istoria maka sei halo julgamentu ba o-nia lalaok sira tomak.

No comments: