Wednesday, July 25, 2007

AFORISMA DIARIA [25-7-2007]

[Fila fali mai TT Akait. Uza ha'u-nia laptop hodi halo internet....Ha'u foin hakat hosi Hotel Timor.. Ba iha ne'eba trata asuntu--prepara ekipamentu interpretasaun simultania ba enkontru aban entre polisia no militar TL nian...]

*) Ita-nia hirus ne'e hanesan mos volkanu. Bele iha erupsaun kualker tempu. Ita presiza jere didiak ita-nia hirus. Se la'e, buat hotu bele sai rungu-ranga..

No comments: